Logo-10x

کروچ

معما، داستان
Crooch-Icon2
ماجراجویی

داستان بازی

بازی در مورد یک سوسک است که می خواهد پدر و همسرش را پیدا کند

شناخت قابلیت های پنهان

این یک بازی معمایی 2 بعدی است که در آن به ماجراجوی کروچ کمک می کنید تا پدرش را پیدا کند. به کروچ در سفرش بپیوندید، معما های چالش برانگیز را حل کنید و اسرار را برای کمک به ماموریت او باز کنید. آیا به او کمک می کنید تا خانواده اش را پیدا کند؟

چالش ها

معما های مختلف

تعداد زیادی معمای جالب و چالش برانگیز

انتخاب ها

انتخاب درست

بازیکن این امکان را دارد که بین خوب و بد یکی را انتخاب کند

تیم سازنده
Scroll to Top
Scroll to Top